0

Polityka Prywatności

1.Administratorem Danych w Sklepie jest:
IT PARTS Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 100, 18-300 Zambrów
NIP: 7231631129
REGON: 364676391

2.Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem:
a)poczty elektronicznej – sklep@itparts.com.pl
b) nr.tel.: 504-060-181, 884-800-830

3.Sklep zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Sklep zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


4.Użytkownik rejestrując się na stronie sklepu IT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE lub składając zamówienie wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych przez sklep IT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE jest dopuszczalne, gdy wymaga tego realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z umowy lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez sklep.

5.Administrator dostosowuje swoje działania zw. z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów, które wchodzą 25 maja 2018 r.


6.Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:

a)właściwe wykonanie przez Sklep zobowiązań wynikających z zawartych umów (realizacja zamówień),
b)prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami),

c)wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

7.Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, NIP.

8.Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.


Kontakt ze sklepem